Przeprowadzanie szkoleń
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
20-02-2012 
 Wersja: 
4.4 
 Karta informacyjna nr Or-10  Strona: 1 / 1 

 Przeprowadzanie szkoleń

Podstawa prawna

Kodeks pracy;

Zarządzenie Nr Or IV.0151-380/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu form i zasad organizacji szkoleń pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-270/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości i gospodarki finansowej w jednostce budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Wymagane dokumenty

I Szkolenia indywidualne

• Roczny plan szkoleń

• Wniosek o wydelegowanie na szkolenie – załącznik Nr 1

II Szkolenia grupowe

Zatwierdzony roczny plan szkoleń lub w przypadku szczególnych okoliczności wniosek
o przeprowadzenie szkolenia, zgłoszony przez Sekretarza Miasta.

Wydział Organizacyjny informuje pracowników o terminie, miejscu oraz temacie organizowanego szkolenia, nie później niż na 3 dni przed planowaną datą szkolenia.

III Inne formy szkoleniowe

• Roczny plan szkoleń

• Wniosek o dofinansowanie innych form szkoleniowych – załącznik Nr 2

 

Miejsce składania dokumentów   

I Szkolenia indywidualne

Zatwierdzony wniosek o wydelegowanie na szkolenie pracownik przedkłada w Referacie Kadr, celem wpisania do Rejestru szkoleń i wystawienia delegacji służbowej a następnie przekazuje do Referatu Gospodarczego Wydziału Organizacyjnego lub do Wydziału będącego dysponentem środków.

II Szkolenia grupowe

Na podstawie wykazu osób biorących udział w szkoleniu grupowym Referat Kadr dokonuje wpisu pracowników do Rejestru szkoleń i wystawia delegacje służbowe.

III Inne formy szkoleniowe

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Wydziale Organizacyjnym w terminach:

1) do końca stycznia – wnioski podlegają rozpatrzeniu w lutym,

2) do końca sierpnia – wnioski podlegają rozpatrzeniu we wrześniu.

Jednostka odpowiedzialna   
Prowadzenie szkoleń w Urzędzie Miasta koordynuje i prowadzi Wydział Organizacyjny.

Opłaty   
Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia   

I Szkolenia indywidualne

1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (kserokopię potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez pracownika) delegowany na szkolenie pracownik składa w Referacie Kadr po zakończeniu szkolenia bez zbędnej zwłoki.

2. Po wykonaniu podróży służbowej pracownik dokonuje rozliczenia kosztów i przedkłada polecenie wyjazdu służbowego wraz z rachunkiem kosztów podróży służbowej oraz z załącznikami w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej do Wydziału Organizacyjnego.

II Szkolenia grupowe

tak jak w przypadku szkoleń indywidualnych.

III Inne formy szkoleniowe

Z osobą, która otrzymała świadczenie na zajęcia odbywające się w ramach innych form szkoleniowych, jest zawierana umowa na podnoszenie kwalifikacji zawodowych określająca wzajemne zobowiązania pracodawcy i pracownika (załącznik Nr 3) lub w przypadku osoby podejmującej naukę w szkole bez skierowania zawierane jest porozumienie, określające również wzajemne zobowiązania pracodawcy i pracownika (załącznik Nr 4).

Do umów i porozumień dot. korzystania z innych form szkoleniowych zawieranych
z pracownikami przed 11.04.2010 r. zastosowanie mają przepisy i zasady obowiązujące w dniu zawarcia umowy, porozumienia.

Po ukończeniu innych form szkoleniowych pracownik przedkłada oryginał dyplomu, zaświadczenia do Referatu Kadr Wydziału Organizacyjnego (celem stwierdzenia za zgodność z oryginałem i wpięcia do akt osobowych pracownika).

Fakturę za szkolenie lub inne formy szkoleniowe pracownik jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie do Referatu Gospodarczego Wydziału Organizacyjnego.

Każda faktura za szkolenie indywidualne lub grupowe winna być wystawiona na Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu.

W przypadku innych form szkoleniowych faktury wystawiane są imiennie na pracownika.

Na odwrocie faktury Naczelnik Wydziału/Biura potwierdza uczestnictwo pracownika w szkoleniu.

W sytuacji odwołania szkolenia pracownik jest zobowiązany poinformować Referat Kadr
a także Referat Gospodarczy Wydziału Organizacyjnego.

 

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Uwagi
Nie dotyczy