Przeprowadzenie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
22-05-2013
 Wersja: 
4.5
 Karta informacyjna nr Ed – 7  Strona: 1 / 1 
Przeprowadzenie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97,  poz.674 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2013 r.  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., poz. 393).

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek nauczyciela skierowany do organu prowadzącego o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej karty

2.    Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego – poświadczone kopie;

3.    Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a)     wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciela był zatrudniony w okresie stażu,

b)    dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c)     dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d)    uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna; pokój 020 A

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji, pokój 420A
tel. 32 47-85-316 fax. 32 47-85-140

Termin i sposób załatwienia

1.    Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego zostanie złożony do 30 czerwca danego roku , decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydawana  jest do 31 sierpnia danego roku.

2.    Jeżeli wniosek złożony jest do 31 października, decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydawana jest do 31 grudnia danego roku

 

Tryb odwoławczy

Organ nadzoru pedagogicznego

Uwagi

Nie dotyczy

Załącznik:

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.


 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Andrzej Pawłowski
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba