Przydział komunalnego lokalu mieszkalnego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2014
 Wersja: 
4.5
 Karta informacyjna nr GM – 03  Strona: 1 / 1 
Przydział komunalnego lokalu mieszkalnego


Podstawa prawna
   
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie; Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.05.31.266);
Uchwała Nr LXIII/795/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wymagane dokumenty   
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
Załącznik: zaświadczenie o wysokości dochodów osiągniętych w okresie: kwiecień, maj, czerwiec danego roku, w którym rozpatrywany jest wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Jednostka odpowiedzialna     
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, pokój nr 214A. tel. 32 4785 214

Opłaty   
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia   
Wnioski są rozpatrywane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Po opinii SKM, wnioskodawcy udzielana jest odpowiedź.

Wnioski są przyjmowane w okresie od stycznia do końca lipca danego roku. Tryb odwoławczy    Nie przysługuje Uwagi     Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy oddawane są w najem rodzinom pozostających w trudnych warunkach materialnych i mających trudne warunki mieszkaniowe oraz na lokale socjalne, zamienne i pomieszczenia tymczasowe w przypadkach, gdy na Gminie spoczywa ustawowy obowiązek ich dostarczenia określonym osobom. Złożone wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego o czynszu regulowanym i lokalu socjalnego rozpatruje i opiniuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Załącznik: Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.