Przygotowanie projektu uchwały budżetowej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-85-143
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-07-2014
 Wersja: 
4.9
 Karta informacyjna nr B-01  Strona: 1 / 1 

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami); Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami); Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami); Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz.U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 38 poz. 207 ze zmianami); Uchwała Nr VII.72.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, Uchwała Nr XVII.151.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój; Zarządzenie Nr Or-IV.0050.190.2013 Prezydenta Miasta JastrzębieZdrój z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia procedury wprowadzenia do budżetu Miasta JastrzębieZdrój środków z funduszu sołeckiego i ich rozliczania z późn. zm.; Zarządzenie Nr Or.IV.0050.305.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych ze zmianą.

Wymagane dokumenty w oryginale

Materiały planistyczne uwzględniające:

1) prognozowane dochody w zakresie zadań własnych,

2) wydatki na realizację zadań własnych w zakresie:

zadań remontowych,

zadań finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych,

zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

zadań finansowanych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

zadania Nr 220 „Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia”,

zadania Nr 204 „Stan nieczynny, urlop zdrowotny”,

zadania Nr SGO „System Gospodarowania Odpadami”,

zadań finansowanych z funduszu sołeckiego,

zadań finansowanych z budżetu obywatelskiego,

zadań na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

 

zadań, których realizacja kończy się w 2014 roku,

zadań nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych i obiektów oddanych do użytkowania w 2014 roku oraz innych zadań, których plan na dzień 30 czerwca 2014 roku nie był zabezpieczony na okres pełnego roku,

zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Miastu odrębnymi ustawami,

dotacje z budżetu Miasta na realizację zadań własnych,

zestawienie zadań inwestycyjnych,

wydzielony rachunek dochodów i wydatki nimi finansowane,

etaty kalkulacyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta.

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Budżetu

pok. 215B tel. 32 47 85 225, pok. 216B tel. 32 47 85 271,

pok. 217B tel. 32 47 85 330,

Termin i sposób załatwienia

Przyjmowanie przez Skarbnika Miasta:

1) w terminie do 1 września roku poprzedzającego rok budżetowy materiałów planistycznych, opracowanych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta oraz naczelników wydziałów i biur Urzędu Miasta w zakresie prognozowanych dochodów oraz wydatków nie wymienionych w pkt 2,

2) w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok budżetowy materiałów planistycznych, opracowanych przez: 

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska,

Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki w zakresie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta dla zadania „Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia”, „Stan nieczynny, urlop zdrowotny”, remontów placówek oświatowych oraz ustalenia wysokości rezerw celowych (na wynagrodzenia dla nauczycieli, na dokształcanie nauczycieli, oraz na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Nauczyciela),

Naczelnika Wydziału Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta w zakresie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych,

Naczelników wydziałów i biur w zakresie podziału dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Miasta.

Przyjmowanie przez Skarbnika Miasta, w terminie do 18 października roku poprzedzającego rok budżetowy materiałów planistycznych dotyczących przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego.

 

Przyjmowanie przez Skarbnika Miasta, w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy materiałów planistycznych w zakresie zadań administracji rządowej.

Przekazanie Prezydentowi Miasta wstępnego zestawienia prognozowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, sporządzonego przez Skarbnika Miasta, w oparciu o przedłożone materiały planistyczne, otrzymane informacje o wielkościach dotacji celowych, subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym, w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

Przekazanie Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

Przedłożenie Prezydentowi Miasta najpóźniej na 20 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej, opinii sformułowanej przez komisją właściwą do spraw budżetu, zawierającej ocenę projektu i ewentualne propozycje zmian wraz z opiniami pozostałych komisji Rady Miasta.

Przedłożenie przez Prezydenta Miasta, Przewodniczącemu Rady Miasta oraz radnym projektu uchwały budżetowej po ewentualnych zmianach najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej.

 

 Zatwierdził:
Z-ca Skarbnika Miasta: Katarzyna Prątnicka 
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba