Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-85-143
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-07-2014
 Wersja: 
1.6
 Karta informacyjna nr B-04  Strona: 1 / 1 

Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241 ze zmianami); Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami); Zarządzenie Nr Or- IV.0050.227.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Wymagane dokumenty w oryginale:

1.     Dla nowych przedsięwzięć wieloletnich: Karta Przedsięwzięcia Wieloletniego – część II wniosku zawartego w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr Or IV.0050.227.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój, zatwierdzona przez kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę przez niego upoważnioną – uwzględniająca:

         numer, nazwę i cel przedsięwzięcia wieloletniego,

         jednostkę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia wieloletniego,

         wyodrębnienie rodzaju zadania,

         okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego,

         źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (limity wydatków),

         limit zobowiązań,

         szczegółowy opis zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wieloletniego.

2.    Dla kontynuowanych przedsięwzięć wieloletnich: proponowane zmiany Karty Przedsięwzięcia Wieloletniego – część II wniosku zawartego w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr Or IV.0050.227.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój, zatwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę przez niego upoważnioną – uwzględniające:

         numer, nazwę i cel przedsięwzięcia wieloletniego,

         jednostkę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia wieloletniego,

         wyodrębnienie rodzaju zadania,

         okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego,

         propozycja zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach, zmiany źródeł finansowania oraz zmiany limitu zobowiązań,

         szczegółowe uzasadnienie zmiany zakresu przedsięwzięcia w poszczególnych latach.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Budżetu

pok. 215B tel. 32 47 85 225, pok. 216B tel. 32 47 85 271, pok. 217B tel. 32 47 85 330,

 

Termin i sposób załatwienia

 

Prezydent Miasta przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z Projektem Uchwały budżetowej Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

W trakcie roku budżetowego wieloletnia prognoza finansowa może być zmieniana przez:

1. radę w szczególności, w zakresie zmian limitu zobowiązań oraz zmian limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia,

2. prezydenta w zakresie wynikającym z ustawy.

Wieloletnia prognoza finansowa zmieniana jest na podstawie wniosku kierownika.

Rada dokonuje zmian na sesji w formie uchwały.

Prezydent dokonuje zmian w formie zarządzenia,

Projekty uchwał rady i zarządzenia prezydenta, przygotowuje Skarbnik Miasta.

 

 Zatwierdził:
Z-ca Skarbnika Miasta: Katarzyna Prątnicka 
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba