Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
01-02-2010 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr BRM-01  Strona: 1 / 1 
Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta
Podstawa prawna
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi  zmianami); Statut Miasta Jastrzębie Zdrój; Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta; Ustawy i rozporządzenia szczegółowe; Zarządzenie Nr Or 0151-53/2006 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie opracowywania projektów uchwał; Przepisy szczególne.
Wymagane dokumenty
Projekty uchwał, z którymi występuje Prezydent Miasta do Rady Miasta muszą spełniać, oprócz wymienionych w § 26 Statutu Miasta następujące wymogi formalne i graficzne:
1. numer uchwały, nazwa gminy – zalecana czcionka: Arial pogrubiony, 10 pkt, tekst wyśrodkowany, odstępy pojedyncze, 
2. data podjęcia uchwały – zalecana czcionka j.w., odstęp przed – 12 pkt, odstęp po – 12 pkt, 
3.  podstawa prawna – zalecana czcionka: Arial 10 pkt, tekst wyjustowany (wyrównany do lewej i prawej), odstępy pojedyncze, wcięcie na początku 0,5 cm, 
4. słowo ‚u c h w a l a ‚ – zalecana czcionka: Arial pogrubiony, 10 pkt; tekst wyśrodkowany, odstępy pojedyncze, odstęp przed 12 pkt, odstęp po – 12 pkt, 
5. numeracja jednostek redakcyjnych uchwał (§): zalecana czcionka j.w., odstęp przed – 12 pkt, odstęp po – 12 pkt, 
6. treść uchwały – zalecana czcionka Arial 10 pkt, tekst wyjustowany, odstępy pojedyncze, 
7. nagłówek załącznika – zalecana czcionka Arial 8 pkt, pogrubiona, odstępy pojedyncze, 
8.  tytuł załącznika – zalecana czcionka Arial 10, wersaliki pogrubione, tekst wyśrodkowany.
9. Format – A4,
10. Marginesy – 2,5 cm z każdej strony
Wszystkie projekty uchwał wymagają podpisu: sporządzającego, radcy prawnego Urzędu Miasta, właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta lub Sekretarza Miasta lub Skarbnika Miasta i Prezydenta Miasta.    
Jednostka odpowiedzialna
Biuro Rady Miasta oraz wydziały i jednostki organizacyjne Miasta. 
Rejestr uchwał prowadzi Biuro Rady Miasta – bud. A, pok. 125, nr tel. 0-32 47-85-256. 
Prezydent Miasta przekazuje uchwały Wojewodzie Śląskiemu i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwały w sprawie przepisów porządkowych Prezydent Miasta przekazuje w ciągu 2 dni od ich podjęcia. 
Termin i sposób załatwienia
Reguluje Statut Miasta 
– Projekty uchwał muszą być złożone w Biurze Rady Miasta na 7 dni przed posiedzeniem branżowej Komisji, a w przypadku uchwał budżetowych, o udzieleniu absolutorium dla Prezydenta Miasta na 7 dni przed posiedzeniem pierwszej komisji Rady. 
Tryb odwoławczy
Zgodnie z przepisami art. 101 ustawy o samorządzie gminnym
Uwagi
Projekty uchwał Rady Miasta sporządza się w 31 egzemplarzach w tym 1 oryginał i 30 kserokopii. Jeżeli zmiany wprowadzane w uchwale miałyby być liczne albo naruszać konstrukcję lub spójność uchwały albo gdy uchwała była już poprzednio wielokrotnie nowelizowana opracowuje się projekt nowej uchwały lub jej tekst jednolity. Projekty uchwał Rady Miasta po ich przekazaniu Sekretarzowi Miasta są zamieszczane niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 Zatwierdził:
Naczelnik Biura: Barbara Kukuczka
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba