Przygotowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
10-10-2008 
 Wersja: 
4.0 
 Karta informacyjna nr Or-07  Strona: 1 / 1 

 Przygotowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta

 

Podstawa prawna
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. 
z późniejszymi zmianami), Statut Miasta Jastrzębie Zdrój, Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta, ustawy i rozporządzenia szczegółowe, Zarządzenie Nr Or-0151-54/2006 Prezydenta Miasta  Jastrzębie Zdrój z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie opracowywania zarządzeń, Przepisy szczególne.
Wymagane dokumenty
Projekty zrządzeń muszą spełniać  następujące wymogi formalne i graficzne:
1.  numer zarządzenia, nazwa gminy – zalecana czcionka: Arial pogrubiony, 10 pkt, tekst wyśrodkowany, odstępy pojedyncze, 
2.  data podpisania zarządzenia – zalecana czcionka j.w., odstęp przed – 12 pkt, odstęp po – 12 pkt, 
3.  podstawa prawna – zalecana czcionka: Arial 10 pkt, tekst wyjustowany (wyrównany do lewej 
i prawej), odstępy pojedyncze, wcięcie na początku 0,5 cm, 
4.  słowo z a r z ą d z a m – zalecana czcionka: Arial pogrubiony, 10 pkt; tekst wyśrodkowany, odstępy pojedyncze, odstęp przed 12 pkt, odstęp po – 12 pkt, 
5.  numeracja jednostek redakcyjnych zarządzeń (§): zalecana czcionka j.w., odstęp przed – 12 pkt, odstęp po – 12 pkt, 
6.   treść zarządzeń – zalecana czcionka Arial 10 pkt, tekst wyjustowany, odstępy pojedyncze, 
7.  nagłówek załącznika – zalecana czcionka Arial 8 pkt, pogrubiona, odstępy pojedyncze, 
8.  tytuł załącznika – zalecana czcionka Arial 10, wersaliki pogrubione, tekst wyśrodkowany
9.  format – A4,
10.marginesy – 2,5 cm z każdej strony.
Projekty zarządzeń przygotowywane przez Wydziały niepodległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta  wymagają podpisów sporządzającego, radcy prawnego Urzędu Miasta, właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta lub Sekretarza Miasta lub Skarbnika Miasta.
Projekty zarządzeń przygotowywane przez Wydziały bezpośrednio podległe Prezydentowi Miasta  wymagają podpisów sporządzającego oraz radcy prawnego Urzędu Miasta.
Jednostka odpowiedzialna
‚ Sekretarz Miasta, Wydział Organizacyjny 
‚ Rejestr zarządzeń prowadzi Wydział Organizacyjny (bud. A, pok. nr 105, nr tel. 0324785250)  
‚ Prezydent Miasta przedkłada  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie 7 dni od dnia podjęcia, zarządzenia objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.
Opłaty
Nie dotyczy
Termin i sposób załatwienia
Reguluje kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy szczególne
Tryb odwoławczy 
Nie przysługuje
Uwagi 
Projekty zarządzeń podlegające obowiązkowi przedłożenia organowi nadzoru sporządza się 
w 3 egzemplarzach, pozostałe w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż w  2 egzemplarzach.
Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.
 
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba