Przyjęcie operatu geodezyjnego do zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
30-07-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr G-02  Strona: 1 / 1 
Przyjęcie operatu geodezyjnego do zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Podstawa prawna

1.   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.).

2.   Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego    (Dz. U. poz. 924).

3.   Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917).

4.   Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 914).

5.   Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183).

 

Wymagane dokumenty

Operat techniczny wraz z zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)  i / lub wnioskiem o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub cywilnoprawnych (załącznik do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej                   i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii
Referat Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
pok. B-309, tel. 32 4785175

Opłaty

1.   Uwierzytelnione dokumenty wydaje się za opłatą wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty.

2.   Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3.   Wniesienie opłaty następuje przed odbiorem materiałów.

Termin i sposób załatwienia

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, opracowywania wyników tych pomiarów oraz kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Tryb odwoławczy

1.   W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty za uwierzytelnione dokumenty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną, od której przysługuje odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach.

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje wydania tych dokumentów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

2.   W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę, od której służy odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach.

Uwagi

1.   Z wnioskiem o uwierzytelnienie dokumentów może zwrócić się jednostka wykonawstwa geodezyjnego zawiadamiająca o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub Zamawiający pracę, któremu zostały przekazane dokumenty wynikowe.

2.   Edytowalne wzory formularzy znajdują się na stronie GUGiK pod adresem:

http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2014/wzory-zalacznikow-do-rozporzadzen