Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych/rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na budowę
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
 09-01-2014 
 Wersja: 
4.4 
 Karta informacyjna nr Ar 08  Strona: 1 / 1 
Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych/rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na budowę

 

Podstawa prawna

  Art. 29, 30 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. z 2013r. Dz.U., poz. 1409)

  Wymagane dokumenty

1.Wniosek zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę    (druk nr 1/Ar do    w/w karty informacyjnej)

2. Wniosek zgłoszenia robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na budowę    (druk nr 2/Ar    do w/w karty informacyjnej)

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane* (druk     nr  3/Ar do w/w karty informacyjnej)

Załączniki w oryginale:

·         w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami

·         upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora

* Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury  (Ar) Urzędu Miasta J.-Z.,  pok. 302, 303, 304, 305  III piętro,  bud.  B,  tel.  32 47-85-277, 32 47-85-119, 32 47-85-342, 32  47-85-313.

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.

Uwagi

Przez prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Ogólnej .