Przyjęcie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
 04-01-2014 
 Wersja: 
4.4 
 Karta informacyjna nr Ar 09  Strona: 1 / 1 
Przyjęcie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Podstawa prawna

  Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. z 2013r. Dz.U., poz. 1409)

  Wymagane dokumenty

1. Wniosek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania (druk 1/Ar),
2. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości     i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem     obiektu lub jego części, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,          3. Zwięzły opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego     konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie wraz z danymi techniczno – użytkowymi,     w tym wielkościami i rozkładem obciążeń a w razie potrzeby również danymi technologicznymi, 4. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,
5. Oświadczenie o zgodności z planem,                                                                                                  6. Opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia,            7. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk     2/Ar),                                                                    8. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,

9. W zależności od potrzeb ekspertyzę techniczną oraz pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane     odrębnymi przepisami.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury  (Ar)  Urzędu Miasta  J.-Z., pok.  302, 303, 304, 305 III  piętro,  bud. B,  tel. 32 47-85-277, 32 47-85-119, 32 47-85-342, 32 47-85-313 .

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.

Uwagi

Przez prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Ogólnej .