Przyjmowanie i załatwianie, skarg i wniosków z zakresu podatków i opłat. Podatek od posiadania psów – wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
31-12-2008 
 Wersja: 
4.0 
 Karta informacyjna nr PO-02-5  Strona: 1 / 1 

Przyjmowanie i załatwianie, skarg i wniosków z zakresu 

podatków i opłat

Podatek od posiadania psów – wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)

Podstawa prawna
Art. 48 § 1 oraz art. 67a § 1,67b i 67 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jed. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późniejszymi zmianami)
Wymagane dokumenty w oryginale
1. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatku lub opłaty (załącznik nr 1),
2. Informacja o stanie majątkowym podatnika będącego osobą fizyczną (załącznik nr 2),
3. Informacja o pomocy publicznej, otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dn. 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.Nr 173 z 6 sierpnia 2004 r., poz. 1807)
4. Wniosek (podanie) o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenie, zaległości, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej), musi być uzasadniony, zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku jest niemożliwa ze względu np. na sytuację finansową podatnika jego ważny interes lub ważny interes publiczny.
5. Załączniki:
– Inne dokumenty świadczące o sytuacji materialnej  na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Podatków i Opłat Referat Księgowości Podatkowej , pok. 203, telefon 032 47 85 178
Opłaty
Brak
Termin i sposób załatwienia
Do 60 dni .Wydanie decyzji w sprawie rozstrzygnięcia wniosku. 
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi
1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę.
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Jerzy Bednarski
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba