Przyjmowanie i załatwianie wniosków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Usługa dodatkowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
28-02-2014
 Wersja: 
1.0
 Karta informacyjna nr GK-03  Strona: 1 / 1 

 

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE WNIOSKÓW Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Usługa dodatkowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.), Uchwała nr IV.38.2013 Rady Miasta Jastrzębie- Zdrój z dnia 26 marca 2013r.w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wymagane dokumenty

1.     Formularz zapotrzebowania na wykonanie dodatkowej usługi– załącznik nr 1

2.     Załączniki:

  • Pełnomocnictwo- w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej tel. 32 47 85 396

Referat Gospodarki Odpadami – pokój 510, bud. B

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna- budynek A, parter, pokój 020

Opłaty

Opłata skarbowa:

od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego Numer Konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów, zostaje sporządzone pisemne porozumienie stron regulujące warunki korzystania z usługi dodatkowej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje