Przywrócenie uprawnień cofniętych na okres nie przekraczający 1 roku
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
11-03-2013 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Km-05-4  Strona: 1 / 1 
Przywrócenie uprawnień cofniętych na okres nie przekraczający 1 roku   

Podstawa prawna

Art.103 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia  2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r., Nr 30, poz. 151 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o przywrócenie uprawnienia

Załączniki w oryginale:

·         orzeczenie lekarskie wystawione przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub jednostkę badawczo-rozwojową w dziedzinie medycyny pracy (najbliższa jednostka tego rodzaju – Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – jeżeli przyczyną cofnięcia uprawnień był stan zdrowia lub niepoddanie się badaniu

·         orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami – jeżeli przyczyną cofnięcia uprawnień było niepoddanie się wyznaczonemu badaniu psychologicznemu lub jego negatywny wynik

·         aktualna, wyraźna i kolorowa fotografia o wymiarach 3, 5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby  – jeżeli zachodzi konieczność wymiany dokumentu prawa jazdy z uwagi na wskazany w orzeczeniu termin następnego badania kontrolnego lub nastąpiła zmiana danych

Do wglądu

·         dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 015, tel. 32 4785125; 32 4785221

Opłaty

·         Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł.

·         Opłata za prawo jazdy – 100,00 zł. (jeżeli zachodzi konieczność wymiany dokumentu prawa jazdy z uwagi na wskazany w orzeczeniu termin następnego badania kontrolnego lub nastąpiła zmiana danych)

·         Opłata ewidencyjna – 0,50 zł.

Termin i sposób załatwienia

Wydział przywraca cofnięte uprawnienia w drodze decyzji po ustaniu przyczyny powodującej ich cofnięcie i zwraca przechowywany w depozycie dokument jeżeli dane zawarte w prawie jazdy są zgodne za stanem faktycznym.

W przypadku zmiany danych dokument jest zamawiany w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czas oczekiwania: ok. 2 tygodnie.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji odmownej.

Uwagi

Jeżeli przyczyną cofnięcia uprawnień na okres nie przekraczający 1 roku było niepoddanie się egzaminowi kontrolnemu lub negatywny wynik takiego egzaminu obowiązuje tryb postępowania opisany w schemacie: “Przywrócenie uprawnień cofniętych na okres powyżej 1 roku lub w związku z utratą kwalifikacji”.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Piotr Kohut
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba