Przyznanie nagród i wyróżnień sportowych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-02-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr IKS-14  Strona: 1 / 1 
 Przyznanie nagród i wyróżnień sportowych

Podstawa prawna

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.  (Dz. U. 2010.127.857 z późn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 ), Uchwała Nr VII.64.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 23 maja 2013r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wymagane dokumenty

Wnioski o nagrody lub wyróżnienia może składać właściwy organ statutowy klubu sportowego zawodnika/trenera:

–    wzór wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodnika za osiągnięte wyniki sportowe – zał. 1.

Do wniosku muszą być załączone oryginalne dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika potwierdzone przez polski związek sportowy.

–    wzór wniosku o przyznanie nagrody dla trenera prowadzącego szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym – zał. 2

Do wniosku muszą być załączone oryginalne dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika potwierdzone przez polski związek sportowy.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna UM pok. 020, budynek A, parter

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Informacji, Kultury i Sportu
pokój 206, budynek A, II piętro
tel. 32 47 85 117

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Składanie wniosku od 2 do 31 stycznia każdego roku.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Przez zawodnika należy rozumieć członka klubu sportowego mającego siedzibę w Jastrzębiu-Zdroju, który uprawia dyscyplinę sportu oraz w roku uzyskania wyniku sportowego ukończył 16 lub ukończy 16 rok życia.

Przez trenera należy  rozumieć trenera prowadzącego szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe, w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Nagroda i wyróżnienie dla zawodnika dodatkowo może być przyznana przez Prezydenta na wniosek komisji Rady Miasta właściwej do spraw sportu dla zawodnika nie spełniającego warunku dotyczącego wieku.

Nagroda dla trenera prowadzącego szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe, w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, a nie spełniają warunku  dotyczącego wieku dodatkowo może być przyznana przez Prezydenta na wniosek komisji Rady Miasta właściwej do spraw sportu.