Przyznanie praw do lokalu mieszkalnego w przypadku opuszczenia na stałe lub śmierci najemcy,  osobie która nie wstąpiła w stosunek najmu w myśl art. 691 par. 1 i par. 2 Kodeksu cywilnego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
07-01-2013
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr GM – 05  Strona: 1 / 1 
Przyznanie praw do lokalu mieszkalnego w przypadku opuszczenia na stałe lub śmierci najemcy,  osobie która nie wstąpiła w stosunek najmu w myśl art. 691 par. 1 i par. 2 Kodeksu cywilnego

Podstawa prawna   
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.05.31.266);
Uchwała Nr LXIII/795/2010 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.


Wymagane dokumenty   
Wniosek o stwierdzenie uprawnień do lokalu po zgonie najemcy
dokument najmu lokalu mieszkalnego (skierowanie) – oryginał
dokument stwierdzający nabycie przez najemcę na własność innego lokalu mieszkalnego lub spadek – kserokopia

Akt zgonu najemcy

Jednostka odpowiedzialna     
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, pokój nr 214A. tel. 32 4785 214

Opłaty    
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia   
14 dni


Tryb odwoławczy   
Nie przysługuje

Uwagi

Osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy i nie wstąpiły w stosunek najmu w myśl art. 691 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego mogą być skierowane do zawarcia umowy najmu lokalu w przypadku, gdy:

1/ zamieszkiwały wspólnie z najemcą przez co najmniej ostatnie 3 lata, do chwili jego śmierci,

2/ nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu,

3/ nie zalegają w opłatach z tytułu używania lokalu i przestrzegają regulaminu porządku domowego.

W przypadku opuszczenia na stałe przez najemcą lokalu mieszkalnego, lokal ten może być wynajęty na czas nieoznaczony osobie, która zamieszkiwała wspólnie z najemcą przez okres nie krótszy niż 3 lata. Nie dotyczy to osób, które posiadają tytuł prawny do innego lokalu.