Przyznanie  stypendiów sportowych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-06-2013 
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr IKS-13  Strona: 1 / 1 
 Przyznanie stypendiów sportowych 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U.2010.127.857 z późn. zm.), Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2013.594), Uchwała Nr VII.64.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 23 maja 2013r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wymagane dokumenty

Wniosek o stypendium dla zawodnika w sporcie indywidualnym i zespołowym, może złożyć  właściwy organ statutowy klubu sportowego zawodnika:

 – wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe zał. 1.

 Do wniosku należy załączyć oryginalne dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika potwierdzone przez polski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej, program szkoleniowy zawodnika opracowany przez właściwy polski związek sportowy lub organ statutowy klubu sportowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna UM pok. 020, budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Informacji, Kultury i Sportu

pokój 205, budynek A, II piętro

Tel. 32 47 85 241

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Składanie wniosku od 2 do 31 stycznia każdego roku.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Nie dotyczy