Publikowanie ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
10-10-2014
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr BZP-04  Strona: 1 / 1 

Publikowanie ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm.), Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 (Dz. Urz. UE L 222 z 27.8.2011r.).

Wymagane dokumenty

Informacja Wydziałów i Biur o planowanych zamówieniach publicznych, z której wynika nazwa i opis planowanego zamówienia, wskazanie na ewentualny podział zamówienia na części, kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV, rodzaj planowanego zamówienia (tj. robota budowlana, dostawa lub usługa), wartość szacunkowa planowanego zamówienia w kwocie netto, brutto, planowany termin wszczęcia postępowania oraz w przypadku robót budowlanych – czas trwania zamówienia (o ile są znane).

Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Zamówień Publicznych  pokój 519A   tel. 32 47-85-168

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro ds. Zamówień Publicznych (budynek A; pokój 519; tel. 32 47-85-168)

 

Uwagi

Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach przygotowuje Biuro ds. Zamówień Publicznych na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do w/w Rozporządzenia na podstawie  informacji Wydziałów i Biur o planowanych zamówieniach publicznych. Ogłoszenie przekazuje się Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich niezwłocznie po uchwaleniu budżetu.

 Zatwierdził:
Naczelnik Biura: Barbara Chodakowska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba