Realizacja budżetu miasta
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-85-143
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-07-2014
 Wersja: 
4.9
 Karta informacyjna nr B-02  Strona: 1 / 1 

Realizacja budżetu miasta

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami);  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami); Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz. U. z 2010 roku Nr 80,  poz. 526 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 38 poz. 207 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 roku Nr 241, poz.1616); Uchwała Nr LXI/752/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego; Uchwała Nr LVII/726/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych; Zarządzenie Nr Or.IV.0050.305.2014  Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie założeń i  wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych ze zmianą; Zarządzenie Nr Or–IV.0050.227.2013 Prezydenta Miasta z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój;

Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 roku poz. 119); Rozporządzenie Ministra Finansów  z 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 289 j.t.); Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.260.2014 z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie procedury sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Wymagane dokumenty w oryginale

1.      Projekty i plany finansowe zatwierdzone przez poszczególnych dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.

2.      Wnioski w sprawie zmiany budżetu lub planu finansowego, zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

3.      Zawiadomienia Ministra Finansów, zawiadomienia i decyzje Wojewody lub Marszałka województwa, umowy.

4.      Decyzje w sprawie zmian w budżecie, decyzje w sprawie zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

5.      Zapotrzebowanie na uruchomienie środków.

6.      Wnioski o ustalenie/zmianę harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.

7.      Sprawozdania finansowe wraz z informacjami uzupełniającymi.

8.      Jednostkowe sprawozdania budżetowe, opisowe informacje o przebiegu wykonania za I półrocze, roczne sprawozdania opisowe.

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Budżetu

pok. 215B tel.32 47 85 225, pok. 216B tel.32 47 85 271, pok. 217B   tel.32 47 85 330, pok.  214B   tel.32 47 85 263,  pok.  213B   tel.32 47 85 282.

 

Termin i sposób załatwienia

1.   W zakresie sporządzania projektów planów finansowych jednostek budżetowych.

 

Prezydent Miasta w terminie do 22. listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych oraz naczelnikom wydziałów i biur Urzędu Miasta informację o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie uchwały budżetowej.

Skarbnik Miasta w terminie do 21. grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje zatwierdzone przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych projekty planów finansowych.

Weryfikacja projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej następuje w Wydziale Księgowości Budżetowej w zakresie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, a w Wydziale Budżetu w pozostałym zakresie. W przypadku stwierdzenia różnic wprowadza się odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu właściwą jednostkę w terminie do 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

2. W zakresie sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych.

Prezydent Miasta w terminie:

     7 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej informuje dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów i biur Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej o wynikających z niej ostatecznych kwotach przeznaczonych na realizację tych zadań, 

     21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej informuje dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów i biur Urzędu Miasta o wynikających z niej ostatecznych kwotach dochodów i wydatków.

Skarbnik Miasta przyjmuje plany finansowe zatwierdzone przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w terminie nie dłuższym niż :

     7 dni od dnia przekazania powyższej informacji w zakresie zadań administracji rządowej,

     14 dni od dnia przekazania powyższej informacji w zakresie zadań własnych.

Weryfikacja planów finansowych pod względem ich zgodności z  uchwałą budżetową następuje w Wydziale Księgowości Budżetowej w zakresie zadań realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, a w Wydziale Budżetu w pozostałym zakresie. W przypadku stwierdzenia różnic wprowadzanie odpowiednich zmian i informowanie o ich dokonaniu właściwą jednostkę w terminie 7 dni od dnia otrzymania planów finansowych.

W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Prezydent Miasta opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej.

 

3.  Dokonywanie zmian budżetu.

Prezydent Miasta zmienia budżet w terminie 5. i 20.  dnia danego miesiąca na podstawie wniosków wydziałów i biur merytorycznych Urzędu Miasta  oraz wniosków jednostek organizacyjnych Miasta złożonych najpóźniej przed 13. dniem roboczym poprzedzającym powyższe terminy.

Rada Miasta zmienia budżet na sesji na podstawie wniosków wydziałów i biur merytorycznych Urzędu Miasta oraz wniosków jednostek organizacyjnych Miasta złożonych Prezydentowi najpóźniej przed 24. dniem roboczym poprzedzającym termin posiedzenia pierwszej komisji rady.

O zmianach wynikających z uchwały lub zarządzenia Prezydent Miasta informuje kierowników jednostek, których te zmiany dotyczą w terminie nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub podpisania zarządzenia.

Ostatnie zmiany budżetu dokonywane są na wnioski złożone do końca października danego roku budżetowego.

 

4. Dokonywanie zmian w planach finansowych jednostek.

 

Kierownik jednostki innej niż Urząd Miasta zmienia plan finansowy w wyniku otrzymanego zawiadomienia o dokonanych zmianach przez Radę Miasta lub Prezydenta Miasta w terminie do 2. dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, jednak nie później niż do końca miesiąca, w którym nastąpiła zmiana, albo też  w wyniku otrzymanego od Prezydenta Miasta upoważnienia w terminie nie później niż do 20. dnia miesiąca. O dokonanych zmianach kierownik jednostki zawiadamia Prezydenta Miasta w terminie do 7. dni od dnia dokonania zmian przedkładają dwa egzemplarze swojej decyzji.

Prezydent zmienia plan finansowy Urzędu Miasta w terminie do 2. dni roboczych od dnia dokonania zmian budżetu, jednak nie później niż do końca miesiąca, w którym nastąpiła zmiana lub też w granicach udzielonego przez Radę Miasta upoważnienia w terminie do 20. dnia miesiąca.

 

5. Uruchamianie środków budżetowych na realizację zadań.

 

Przygotowywanie do końca grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta na rok budżetowy na podstawie wniosków kierowników  jednostek organizacyjnych Miasta złożonych w terminie najpóźniej do 20 dnia grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Dokonywanie aktualizacji rocznego harmonogramu 27 dnia miesiąca kończącego I, II, III kwartał na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych Miasta złożonych w terminie najpóźniej do 20 dnia miesiąca kończącego kwartał, za wyjątkiem harmonogramu na IV kwartał, który aktualizowany jest 27 dnia każdego miesiąca w IV kwartale na podstawie wniosków złożonych w terminie do 20 dnia każdego miesiąca w tym kwartale.

Przyjmowanie miesięcznych zapotrzebowań na uruchomienie środków budżetowych w terminie do 20 każdego miesiąca, a jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy w następnym pierwszym dniu roboczym. Sporządzanie na ich podstawie przelewów środków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w terminach umożliwiających realizację zadań oraz w ramach kwot ustalonych w harmonogramie. Analizowanie zgodności realizacji dochodów i wydatków z przyjętym harmonogramem oraz prowadzenie ewidencji zmian w harmonogramach dochodów i wydatków.

 

6. Monitoring płynności finansowej Miasta.

 

Opracowywanie wieloletnich analiz finansowych budżetu Miasta  w szczególności podczas przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta w sprawie zmian budżetu. Uwzględnianie przy ich sporządzaniu wskaźników mikroekonomicznych i makroekonomicznych. Dokonywanie na podstawie opracowywanych analiz finansowych wstępnej oceny płynności finansowej Miasta w okresie prognozowanym poprzez analizę poziomu zadłużenia, obsługi zadłużenia i nadwyżki operacyjnej.

Bieżące opracowywanie krótkoterminowych analiz finansowych, głównie na podstawie harmonogramu dochodów i wydatków, w celu określenia potrzeb pożyczkowych Miasta w danym roku budżetowym. Organizowanie na ich podstawie procedury przetargowej w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych, procedury związanej z uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym w banku obsługującym budżet Miasta lub lokowania wolnych środków na oprocentowanych rachunkach lokat terminowych.

 

7. Sporządzanie sprawozdawczości finansowo-budżetowej.

 

Sporządzanie rocznego bilansu budżetu miasta (bilans organu finansowego) w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 289 j.t.) oraz przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Przyjmowanie jednostkowych sprawozdań budżetowych miejskich jednostek organizacyjnych w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych dotyczących dochodów budżetowych, wydatków budżetowych i strukturalnych, dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku, stanu zobowiązań i należności, dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 roku, poz. 119) i Rozporządzeniu Ministra Finansów z 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247 ze zmianami).

Weryfikowanie prawidłowości przedkładanych sprawozdań budżetowych i finansowych pod względem formalno-rachunkowym.

Sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości budżetowej i operacji finansowych, które przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Odbiór jednostkowych bilansów jednostek budżetowych wraz z rachunkami zysków i strat, zestawieniami zmian w funduszu jednostek oraz sporządzanie łącznych bilansów jednostek budżetowych, łącznych rachunków zysków i strat oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami  określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie  szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 289 j. t.).

Sporządzanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z terminem ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 289 j. t.) i przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Sporządzanie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (art. 37 ustawy o finansach publicznych).

Opracowywanie i przedkładanie informacji Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Miasta w terminie do 31. sierpnia roku budżetowego, na podstawie informacji przedłożonej przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów i biur Urzędu Miasta w terminie do 25 lipca roku budżetowego.

Sporządzanie i przedkładanie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Miasta w terminie do 31 marca roku budżetowego, opracowanej na podstawie sprawozdań przedłożonych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów i biur Urzędu Miasta w terminie do 14 lutego roku budżetowego.

 

 Zatwierdził:
Z-ca Skarbnika Miasta: Katarzyna Prątnicka 
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba