Realizacja działań prozdrowotnych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
20-01-2012 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Zd-05  Strona: 1 / 1 

Realizacja działań prozdrowotnych 

Podstawa prawna    
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.),  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty    
W przypadku realizacji programów profilaktycznych wymagana jest oferta na specjalnie przygotowanych formularzach.

Jednostka odpowiedzialna    
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 402, IV piętro, budynek B;
tel./fax 32 47-85-391

Opłaty    
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia    
22 dni od głoszenia konkursu do dnia rozpatrzenia ofert. Pozytywne rozpatrzenie oferty skutkuje podpisaniem umowy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia oferty.
O sposobie rozpatrzenia oferty wykonawca informowany jest na piśmie – programy profilaktyczne.
W przypadku konkursów i turniejów uczestnicy informowani są o terminie ogłoszenia wyników osobiście.

Tryb odwoławczy     
Przed rozstrzygnięciem konkursu oferent może złożyć umotywowaną skargę. Po rozstrzygnięciu oferent może złożyć umotywowany protest w ciągu 7 dnia od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Uwagi   
Środki finansowe przekazane są po wykonaniu zadania.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Halina Humeniuk
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba