Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
16-01-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr M-14  Strona: 1 / 1 

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Podstawa prawna

1)    Art. 73 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),

2)    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 65 z późn. zm.),

3)    Art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 65 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty

1)    Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

wniosek o uregulowanie zawierający oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków.

2)    Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

dokumentacja geodezyjno-prawna,

oświadczenie o sprawowaniu zarządu właściwego zarządcy drogi.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020A).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Mienia – Referat Obrotu Nieruchomościami, budynek B, piętro IV, pok. nr 416, 417

tel. 32 47-85-273, kierownik referatu tel.: 32 47-85-272.

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwiania

W przypadku ustawy powołanej w pkt 1:

1)    Przesłanie wniosku wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu uzyskania decyzji stwierdzającej odpowiednio nabycie własności gruntu zajętego pod drogę przez gminę Jastrzębie-Zdrój, Miasto Jastrzębie-Zdrój na prawach powiatu bądź Skarb Państwa.

2)    Wydanie decyzji przez Wojewodę Śląskiego.

3)    Wniosek o wpisanie w księgach wieczystych odpowiednio gminy Jastrzębie-Zdrój, Miasta na prawach powiatu bądź Skarbu Państwa jako właściciela na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego.

Termin załatwienia sprawy uzależniony od rozstrzygnięcia przez Wojewodę Śląskiego.

W przypadku ustawy powołanej w pkt. 2:

1) Podjęcie Uchwały przez Radę Miasta lub wydanie zarządzenia przez Prezydenta Miasta.

2) Protokół z rokowań stanowiący podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

3) Zawarcie umowy notarialnej.

W przypadku ustawy powołanej w pkt. 3:

1)    Złożenie przez urząd wniosku do Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisanie prawa własności na rzecz odpowiednio gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa na podst. ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta zatwierdzającej podział.

2)    Na wniosek dotychczasowego właściciela o wypłatę odszkodowania, zostaje sporządzony operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego wyłonionego w drodze przetargu, zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych (czas trwania do 3 miesięcy).

3)    Wypłata odszkodowania następuje na podst. umowy ugody (do 30 dni).

4)    W przypadku braku umowy ugody, na wniosek dotychczasowego właściciela zostaje wydana decyzja o ustaleniu i wypłacie odszkodowania w trybie przepisów wywłaszczeniowych – art. 130 ustawy o gospodarce nieruchomościami (termin do 3 miesięcy).

Tryb odwoławczy

W przypadku ustawy powołanej w pkt 1:

Odwołanie od decyzji Wojewody Śląskiego do Ministra Infrastruktury w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W przypadku ustawy powołanej w pkt 2:

Nie przysługuje tryb odwoławczy, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

W przypadku ustawy powołanej w pkt 3:

Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przez stronę.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Daniel Zarzycki
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba