Rejestracja pojazdu marki ‚SAM’, tj. pojazdu konstrukcji własnej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km 1-4  Strona: 1 / 1 
Rejestracja pojazdu marki ‚SAM’,  tj. pojazdu konstrukcji własnej

Podstawa prawna

Art. 72, 73, 74 ustawy z dn. 20.06.1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (wypełnia właściciel).

Załączniki w oryginale:

 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu
 • zaświadczenie z badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu

Do wglądu

 • dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych dodatkowo – wypis z właściwego rejestru
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Miejsce złożenia dokumentów

Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10, 11, 12, 13 i 14 tel. 032 47-85-365 do 368 i 172

Opłaty

Opłata administracyjna

 • za pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • za tablice:

a.     zwyczajne:

·         na samochód – 80,00 zł

·         na przyczepę – 40,00zł

·         na motocykl – 40,00 zł

·         na motorower – 30,00zł

b.    indywidualne :

·         na pojazd samochodowy – 1000,00 zł

 • za dowód rejestracyjny – 54,00 zł
 • za komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł
 • za nalepkę kontrolną – 18,50 zł. (dotyczy tylko samochodów)
 • za kartę pojazdu – 75,00 zł (dotyczy samochodów i motocykli)

Opłata ewidencyjna

w wysokości wielokrotności 0,50 zł za wydanie: pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu kompletnego wniosku organ dokonuje rejestracji czasowej na okres 30 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu, wydając tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe.

Termin ważności pozwolenia może być w razie konieczności przedłużony o 14 dni.

Po zakończeniu postępowania organ odbiera od strony pozwolenie czasowe i dokonuje rejestracji pojazdu wydając dowód rejestracyjny. Informacja o tym czy dowód rejestracyjny można już odebrać znajduje się na stronie internetowej www.pojazd.pwpw.pl.

W przypadku niezgłoszenia się strony po odbiór dowodu rejestracyjnego organ dokonuje rejestracji, po zakończeniu postępowania, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

Uwagi

 • "SAM" – to pojazd zbudowany we własnym zakresie przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej
 • Badanie techniczne przeprowadzają okręgowe stacje kontroli pojazdów oraz wyznaczone instytuty samochodowe, najbliższy: Ośrodek Badawczo – Rozwojowy "Bosmal" znajduje się w Bielsku-Białej
 • Do badania technicznego należy się zgłosić z wnioskiem i opisem technicznym pojazdu. zamieszczonymi w załączniku numer 4 do rozporządzenia MI z dn. 22 październiaka 2004r. w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi (Dz. U. z 2004 nr 238, poz. 2395).