Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013 
 Wersja: 
4.4 
 Karta informacyjna nr Km 1-2  Strona: 1 / 1 
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Podstawa prawna

Art. 72, 73, 74 ustawy z dn. 20.06.1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (wypełnia właściciel)

Załączniki w oryginale:

 • dowód własności pojazdu wraz z tłumaczeniem
 • dowód rejestracyjny – jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą + tłumaczenie
 • zaświadczenie z badania technicznego wraz z dokumentem identyfikacyjnym
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub zaświadczenie potwierdzające zwolnienie od akcyzy – w przypadku sprowadzenia samochodu osobowego lub quada z terytorium państwa członkowskiego UE
 • dokument potwierdzający dokonanie odprawy celnej, jeżeli pojazd jest sprowadzony spoza terytorium UE
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy potwierdzające uiszczenie lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług – w przypadku sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE
 • oświadczenie producenta lub importera o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów lub dowód wpłaty 500 zł. uiszczony przez wprowadzającego pojazd na terytorium RP na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku nie zapewniania sieci.
 • tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

Do wglądu

 • dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych dodatkowo – wypis z właściwego rejestru
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Miejsce złożenia dokumentów

Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10, 11, 12, 13 i 14 tel. 032 47-85-365 do 368 i 172

Opłaty

Opłata administracyjna

 • za pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • za tablice:

a.     zwyczajne:

·         na samochód – 80,00 zł

·         na przyczepę – 40,00zł

·         na motocykl – 40,00 zł

·         na motorower – 30,00zł

b.    indywidualne :

·         na pojazd samochodowy – 1000,00 zł

 • za dowód rejestracyjny – 54,00 zł
 • za komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł
 • za nalepkę kontrolną – 18,50 zł. (dotyczy tylko samochodów)
 • za kartę pojazdu – 75,00 zł (dotyczy samochodów i motocykli)

Opłata ewidencyjna

w wysokości wielokrotności 0,50 zł za wydanie: pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, karty pojazdu i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu kompletnego wniosku organ dokonuje rejestracji czasowej na okres 30 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu, wydając tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe.

Termin ważności pozwolenia może być w razie konieczności przedłużony o 14 dni.

Po zakończeniu postępowania organ odbiera od strony pozwolenie czasowe i dokonuje rejestracji pojazdu wydając dowód rejestracyjny. Informacja o tym czy dowód rejestracyjny można już odebrać znajduje się na stronie internetowej www.pojazd.pwpw.pl.

W przypadku niezgłoszenia się strony po odbiór dowodu rejestracyjnego organ dokonuje rejestracji, po zakończeniu postępowania, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci lub dowód wpłaty 500 zł. na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wymagany wyłącznie przy rejestracji:

a)     samochodu osobowego,

b)    samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

c)     trójkołowego pojazdu silnikowego z wyjątkiem motocykla trójkołowego.

 1. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.
 2. Zaświadczenie z badania technicznego nie jest wymagane:

a)     dla nowego pojazdu, na który zostało wydane krajowe lub zagraniczne świadectwo homologacji,

b)    dla pojazdu zarejestrowanego posiadającego w dowodzie rejestracyjnym adnotację o terminie następnego badania technicznego. Dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy ponad 5 lat temu ważność zagranicznego badania technicznego ulega skróceniu do 1 roku.