Rejestracja pojazdu zabytkowego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Km 1-5  Strona: 1 / 1 
Rejestracja pojazdu zabytkowego

Podstawa prawna

Art. 72, 73, 74 ustawy z dn. 20.06.1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137).

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku(wypełnia właściciel)

Załączniki w oryginale:

 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi z okręgowej stacji kontroli pojazdów lub Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu
 • dowód własności pojazdu
 • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów
 • ostatni dowód rejestracyjny
 • tablice rejestracyjne

Do wglądu

 • dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych dodatkowo – wypis z właściwego rejestru
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Miejsce złożenia dokumentów

Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10, 11, 12, 13 i 14 tel. 032 47-85-365 do 368 i 172

Opłaty

Opłata administracyjna

 • za pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • za tablice:

– samochodowe – 100,00 zł

– motocyklowe – 50,00 zł

 • za komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł
 • za nalepkę kontrolną – 18,50 zł (dotyczy tylko samochodów)
 • za dowód rejestracyjny – 54,00 zł

Opłata ewidencyjna

w wysokości wielokrotności 0,50 zł za wydanie: pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu kompletnego wniosku organ dokonuje rejestracji czasowej na okres 30 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu, wydając tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe.

Termin ważności pozwolenia może być w razie konieczności przedłużony o 14 dni.

Po zakończeniu postępowania organ odbiera od strony pozwolenie czasowe i dokonuje rejestracji pojazdu wydając dowód rejestracyjny. Informacja o tym czy dowód rejestracyjny można już odebrać znajduje się na stronie internetowej www.pojazd.pwpw.pl.

W przypadku niezgłoszenia się strony po odbiór dowodu rejestracyjnego organ dokonuje rejestracji, po zakończeniu postępowania, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

Uwagi

Do badania technicznego pojazdu przed rejestracją należy się zgłosić z wnioskiem i opisem technicznym pojazdu zamieszczonymi w załączniku numer 1 do rozporządzenia MI z dn. 11 grudnia 2003r. w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi (Dz. U. nr 219, poz. 2161)