Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Km 1-3  Strona: 1 / 1 
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Podstawa prawna

Art. 72, 73, 74 ustawy z dn. 20.06.1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (wypełnia właściciel).

Załączniki w oryginale:

 • dowód rejestracyjny wraz z aktualnym badaniem technicznym lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
 • tablice rejestracyjne
 • dowód własności pojazdu (faktura, rachunek, umowa sprzedaży, darowizny, zamiany, orzeczenie Sądu itp.)
 • karta pojazdu (jeśli była wydana)

Do wglądu

 • dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych dodatkowo – wypis z właściwego rejestru
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Miejsce złożenia dokumentów

Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10, 11, 12, 13 i 14 tel. 032 47-85-365 do 368 i 172

Opłaty

Opłata administracyjna

 • za pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • za tablice:

a.     zwyczajne:

·         na samochód – 80,00 zł

·         na przyczepę – 40,00zł

·         na motocykl – 40,00 zł

·         na motorower – 30,00zł

b.    indywidualne :

·         na pojazd samochodowy – 1000,00 zł

 • za dowód rejestracyjny – 54,00 zł
 • za komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł
 • za nalepkę kontrolną – 18,50 zł. (dotyczy tylko samochodów)

Opłata ewidencyjna

w wysokości wielokrotności 0,50 zł. za wydanie: pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu kompletnego wniosku organ dokonuje rejestracji czasowej na okres 30 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu, wydając tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe.

Termin ważności pozwolenia może być w razie konieczności przedłużony o 14 dni.

Po zakończeniu postępowania organ odbiera od strony pozwolenie czasowe i dokonuje rejestracji pojazdu wydając dowód rejestracyjny. Informacja o tym czy dowód rejestracyjny można już odebrać znajduje się na stronie internetowej www.pojazd.pwpw.pl.

W przypadku niezgłoszenia się strony po odbiór dowodu rejestracyjnego organ dokonuje rejestracji, po zakończeniu postępowania, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

Uwagi

 1. Jeżeli pojazd nie został nabyty bezpośrednio od osoby wpisanej do dowodu rejestracyjnego do wniosku należy dołączyć oryginały wszystkich dokumentów przenoszących własność pojazdu lub ich notarialnie potwierdzonych kopii.
 2. W przypadku przedstawienia do rejestracji pojazdu zarejestrowanego w Jastrzębiu-Zdroju, zaopatrzonego w „białe” tablice rejestracyjne nie zachodzi konieczność wnoszenia opłaty za tablice. Strona przedkłada wówczas tablice rejestracyjne jedynie w celu zmiany znaku legalizacyjnego.