Rozgraniczenie nieruchomości
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
15-01-2014
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr G-07  Strona: 1 / 1 
Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna

Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami) ; rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. (Dz.U. Nr 45, poz. 453),

Wymagane dokumenty

Wniosek strony, uzasadniający potrzebę przeprowadzenia rozgraniczenia z załączoną kopią aktualnej mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przedmiotem wniosku (Zał. nr 1 do karty)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii

pok. B-318, tel. 32 4785280

Opłaty

Czynności zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie rozgraniczeniowe wszczyna się postanowieniem, na które nie służy zażalenie.

Geodeta uprawniony upoważniony przez organ prowadzący postępowanie do przeprowadzenia rozgraniczenia wykonuje czynności związane z ustaleniem granic będących przedmiotem postępowania.

Dokumentacja geodezyjna z czynności rozgraniczeniowych stanowi podstawę wydania decyzji o rozgraniczeniu lub umorzenia postępowania, gdy okaże się ono bezprzedmiotowe, albo dojdzie do zawarcia ugody przed geodetą. Jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody i nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu, postępowanie administracyjne umarza się, a sprawę przekazuje się do rozpatrzenia sądowi.

Termin załatwienia sprawy zależny od przebiegu procedury rozgraniczeniowej prowadzonej przez upoważnionego geodetę uprawnionego.

Po nadaniu decyzji klauzuli ostateczności, na jej podstawie wprowadza się zmianę z urzędu w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie wszczynające postępowanie rozgraniczeniowe nie przysługuje zażalenie.

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy sądowi.

Uwagi

Z urzędu przeprowadza się rozgraniczenie przy scaleniu gruntów, w przypadku nieruchomości gminnych, a także jeśli uzasadniają to ważne powody, wynikające z wykonywanych zadań administracji publicznej.