Rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami o nowe kategorie
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
11-03-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Km-03-2  Strona: 1 / 1 
Rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami o nowe kategorie

Podstawa prawna

Art.10 – ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r., Nr 30 poz. 151 ze zm.); § 8 ust. 1. – rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31.07.2012r., w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.z 2012r., poz. 1005 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek wypełniony przez osobę starającą się o wymianę dokumentu ( drukowany dwustronnie)

Załączniki:

  • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem przy ubieganiu się o kategorie C i D prawa jazdy
  • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3, 5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość  tej osoby
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy

Do wglądu

  • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania
  • dotychczasowe prawo jazdy (podlega unieważnieniu przy odbiorze nowego)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 014, tel.: 32 – 4785218; 32 – 4785221

Miejsce odbioru dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 014, tel. 32 – 4785218; 32 – 4785221

Opłaty

Opłata administracyjna

  • za prawo jazdy – 100,00 zł
  • opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy -0,50 zł

Termin i sposób załatwienia

Po sprawdzeniu wniosku urząd generuje w systemie informatycznym Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Z numerem PKK strona zgłasza się w wybranym przez siebie ośrodku szkolenia kierowców by rozpocząć szkolenie.

Po zakończeniu szkolenia z tym samym numerem zgłasza się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego by ustalić termin egzaminu.

Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym informacja zostaje przesłana do Wydziału Komunikacji. Po uiszczeniu przez stronę opłaty za wydanie prawa jazdy Wydział sprawdza dokumenty i przesyła dane do producenta praw jazdy, Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie w celu wykonania dokumentu.

Czas oczekiwania:

Na wygenerowanie PKK – do 2 dni

Na wykonanie dokumentu prawa jazdy – ok. 14 dni do daty aktualizacji PKK przez WORD po zdanym z wynikiem pozytywnym egzaminie.

Informacja o tym czy prawo jazdy można już odebrać znajduje się na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania prawa jazdy wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub Wydziale prowadzącym sprawę.

Informacja dodatkowa

            Prawo jazdy może otrzymać osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Piotr Kohut
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba