Sprawdzenie zgodności wypłacania dotacji z liczbą słuchaczy w szkołach niepublicznych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
22-05-2013
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr Ed – 05  Strona: 1 / 1 
Sprawdzenie zgodności wypłacania dotacji z liczbą słuchaczy w szkołach niepublicznych

Podstawa prawna

Art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn. zmianami), uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr I.7.2013  z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

Wymagane dokumenty

Dokumentacja organizacyjna, finansowa i przebiegu nauczania.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji;

pokój 422A
tel.  32 47-85-251 fax. 32 47-85-140

Termin i sposób załatwienia

Raz w roku budżetowym

Tryb odwoławczy

Zgodnie z KPA

Uwagi

Brak

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Andrzej Pawłowski
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba