Udostępnienie danych osobowych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
 14-04-2011 
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr Ob-20  Strona: 1 / 1 

Udostępnienie danych osobowych

Podstawa prawna
Art. 44h ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty
Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych – załącznik nr 1 do karty informacyjnej
Załączniki
– oryginał lub kserokopia dowodu dokonanej opłaty za udostępnienie danych w wysokości 31 zł
– kserokopia dokumentu potwierdzającego zasadność żądania danych osobowych w przypadku, gdy potrzeba ich uzyskania nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego (np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów)

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obywatelski, Referat Ewidencji Ludności, pokój 103 B, tel. 032 47 85 257

Opłaty
Opłata za udostępnienie danych w wysokości 31 zł
Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu
Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój
nr rachunku: 69-8470-0001-2001-0017-6125-0003

Termin i sposób załatwienia
Do 14 dni

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy