Udostępnienie danych, materiałów, informacji i zaświadczeń z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
30-07-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr G-03  Strona: 1 / 1 

 

Udostępnienie danych, materiałów, informacji i zaświadczeń z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Podstawa prawna

1.   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.).

2.   Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917).

 

Wymagane dokumenty

1.   Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do KRUS, ZUS (zał. nr 1 do karty)

2. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty).

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii
Referat Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
pok. B-310, tel. 32 4785279

 

Opłaty

1.   Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17zł

2.   Zamówione materiały zasobu udostępnia się za opłatą wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne  i kartograficzne.

Wniesienie opłaty następuje przed odbiorem materiałów.

 

Termin i sposób załatwienia

W zależności od rodzaju i zakresu zamówienia realizacja następuje albo „od ręki”, albo w terminie uzgodnionym z osobą obsługującą zamówienie, nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia.

 

Tryb odwoławczy

1.   Na postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach    w terminie 7 dni od jego otrzymania.

2.   W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną, od której przysługuje odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach.

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

 

W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

 

Uwagi

Edytowalne wzory formularzy znajdują się na stronie GUGiK pod adresem:

http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2014/wzory-zalacznikow-do-rozporzadzen