Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.7
 Karta informacyjna nr OŚ-21  Strona: 1 / 1 
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Podstawa prawna

Art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku  w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 roku Nr 215, poz. 1415).

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony pisemnie, lub w określonych ustawą przypadkach, ustnie.

We wniosku należy wskazać :

– dane wnioskodawcy,

– adres,

– zakres wniosku (w tym wypadku należy wskazać informacje o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca, sposób i formę udostępnienia).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 515 budynek A tel. 32 4785323

Opłaty

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:

– przekazanie informacji nastąpiło ustnie,

– informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:

– informacji należało wyszukać,

– przekształcono informację w formę wskazaną we wniosku,

– sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,

– organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych,

– informację udostępniono w formie elektronicznej.

Wysokość opłat została określona w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku  w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 roku Nr 215, poz. 1415).

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, lub do dwóch miesięcy, gdy wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy lub w dniu złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Wiesława Zygmaniak
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba