Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
10-06-2013 
 Wersja: 
4.13
 Karta informacyjna nr IKS-05-1  Strona: 1 / 1 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Podstawa prawna

–  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego – t.j. Dz.U.2013.267

–  Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej – Dz. U.  2001.112.1198 z późn. zm.

–  Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – t.j. Dz.U. 2013.594

–  Ustawa z 30 sierpnia 2002  roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  – t.j. Dz. U.2012.270 z późn. zm.

– Uchwała  Nr XLII/564/2009 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie   przyjęcia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz z późn. zm.

–  Zarządzenie  Nr  Or. IV. 0050.64.2013 Prezydenta  Miasta Jastrzębie-Zdrój z  dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej  w sposób wskazany we wniosku o udostępnienie informacji  publicznej.

Wymagane dokumenty

Informacja publiczna udostępniana jest na wniosek (proponowany wzór wniosku stanowi załącznik do karty informacyjnej)

Wniosek winien jasno precyzować;

  • zakres informacji,
  • sposób i formę udostępnienia informacji,
  •  rodzaj nośnika,
  •   formę przekazania informacji.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Proponowany wzór wniosku

Jednostka odpowiedzialna

Wydział merytoryczny.

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzi:

Wydział Informacji, Kultury i Sportu

Pokój 102,103,  budynek A, I piętro

tel.32 4785 136, 32 4785146

Miejsce składania dokumentów

•     Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna, budynek A, parter, pokój 020.

•       Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie SEKAP (www.sekap.pl)

•       Elektroniczna Skrzynka  Podawcza na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl)

•       Poczta elektroniczna – zalecany adres e-mail miasto@um.jastrzebie.pl

(Uwaga: w przypadku przesłania pocztą elektroniczną wniosku bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jeśli Urząd Miasta będzie musiał wydać decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w zakresie podpisu)

Opłaty

Udostępnianie informacji publicznej w postaci zapisu na:

1.   CD – R           –    1,50 zł / sztukę,

2.   DVD – R        –     3,51 zł / sztukę,

3.   DVD – RW     –     5,01 zł / sztukę.

4. za  sporządzenie kserokopii  opłatę w wysokości  0,11 zł / 1 strona A4.

5.   za  sporządzenie wydruku komputerowego opłatę w wysokości  0,09 zł / 1 strona A4.

Opłat nie pobiera się w przypadku, gdy koszt opłaty nie przekracza kosztu przesyłki listu poleconego do 50 gram w ramach usług świadczonych przez Pocztę Polską.

Opłaty należy dokonywać

– nie ponosząc dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego mieszczących się  na terenie miasta Jastrzębie Zdrój na wskazane konto dochodów budżetu miasta:

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju Nr 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002,  a także odpłatnie w bankach i urzędach pocztowych na wskazane konto dochodów  budżetu miasta   Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju   Nr 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002.        

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Urząd Miasta powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub formie określonych we wniosku, Urząd Miasta powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie  o udostępnienie informacji umarza się. Urząd Miasta w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.     

Skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego

Skargę można wnieść Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Skarga na bezczynność organu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach rozpatruje skargi na bezczynność organu w zakresie udostępniania informacji publicznej. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Uwagi:

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Informacje publiczne (dokumenty urzędowe) są jawne, z wyłączeniem w szczególności:

A) informacji uznanych za niejawne, stanowiących tajemnicę zgodnie z ustawą z dnia  5 sierpnia  2010   roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 .182.1228)

B) informacji stanowiących tajemnicę statystyczną – dane indywidualne i dane osobowe                        
     – art. 10 i 12 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U.2012.591 z późn. zm.),

C) informacji naruszających ochronę życia prywatnego i rodzinnego oraz innych dóbr osobistych:

    – art. 47, 51 ust. 2 Konstytucji RP,

    – art. 23 Kodeksu cywilnego,

    – art. 24i ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013.594) informacje o adresie zamieszkania oraz miejscu położenia nieruchomości osób składających oświadczenia majątkowe,

    – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.2001.112.1198 z późn. zm.).

D)  informacji stanowiących tajemnicę skarbową zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U.2012.749 z późn. zm.) indywidualne dane  zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach.

E)  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  6 września   2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001. 112.1198 z późn. zm.).

F)  informacji objętych ochroną danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U.2002 .101. 926 z późn. zm.).  Udostępnienie danych osobowych odbywa się na zasadach i w przypadkach określonych  w ustawie o ochronie danych osobowych lub w innych ustawach.