Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
20-01-2012 
 Wersja: 
4.5 
 Karta informacyjna nr Zd-03  Strona: 1 / 1 

Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 Podstawa prawna     

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536
z poź. zm. ), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących  realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Wymagane dokumenty     
Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym

Jednostka odpowiedzialna   
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój:

– dotacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej – pok. 401, 403; IV piętro,
budynek B; tel. 32 47-85-154, 32 47-85-381, fax 32 47-85-391;

– dotacje w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – pok. 116, I piętro, budynek B;
 tel. 32 47-85-234

Opłaty   
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia    
Do 60 dni od daty ogłoszenia konkursu

Tryb odwoławczy     
Nie dotyczy