Udzielanie stypendiów w dziedzinie kultury
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-02-2014
 Wersja: 
4.8
 Karta informacyjna nr IKS-11  Strona: 1 / 1 
 Udzielanie stypendiów w dziedzinie kultury 


Podstawa prawna

Art. 7 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2013.594), art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U 2012.406), Uchwała Nr I.1.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia  26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz ich wysokości.

Wymagane dokumenty

Stypendium może być przyznane osobom realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury

·         wzór wniosku o przyznanie stypendium dla osób realizujących określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury

– zał. nr 1.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

– Dokumentację dorobku w zakresie twórczości  artystycznej, upowszechniania kultury

lub opieki nad zabytkami.

– Referencje.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Informacji, Kultury i Sportu,
pokój 205, budynek A, II piętro,
tel. 32 47 85 241

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia 

Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji przedsięwzięcia.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna UM pok. 020, budynek A, parter

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Nie dotyczy