Udzielenie zamówienia publicznego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr IKI-11  Strona: 1 / 1 

Udzielenie zamówienia publicznego

 

 

 

Podstawa prawna

I. Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 907),

Rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or 0151-438/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębi- Zdrój z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych z późn. zm.  

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr Or.IV.0050.84.2012 z dn. 7.03.2012 r. w sprawie ustalenia ceny 1 strony formatu A4 spec

yfikacji istotnych warunków zamówienia.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

II. Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Nr Or.0151-196/2007 z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO, wraz z późn. zmianami

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

 

Wymagane dokumenty:

I.     Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych:

      Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.   Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych:

      Zgodnie z zapisami zaproszenia do złożenia ofert cenowych

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 302 fax. 32 47-85-350

Referat Planowania i Rozliczeń pokój 503B

Opłaty

I.    Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych:

Opłata pobierana jest w zależności od ilości stron składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.

II. Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych:

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

I.    Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych:

     Niezwłocznie z uwzględnieniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

II. Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych:

     Niezwłocznie

 

Tryb odwoławczy

I.    Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych:

     Zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz.U. z 2013 r. poz.907),

II. Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych:

     Brak.