Udzielenie zamówienia publicznego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-11-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Ar 07  Strona: 1 / 1 

Udzielenie zamówienia publicznego

Podstawa prawna

  I. Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych:

 Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r.,  poz. 907, 984 i 1048),

  Rozporządzenia wykonawcze wydawane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych ,

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Poz. 279)

   Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.85.2012 z dnia 7 marca 2012r.  w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonego  Zarządzeniem  Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.0151-438/2008 z dnia 5 listopada 2008r. w sprawi wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

   Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.84./2012 z dnia 7 marca 2012r.  w sprawie ustalenia ceny 1 strony formatu A4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta.

  II. Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych:

  Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.0151-196/2007 z dnia 5 czerwca 2007r. z późn. zmianami  w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO,

  Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta.

  Wymagane dokumenty

  I. Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  II. Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych:

Zgodnie z zapisami zaproszenia do złożenia ofert cenowych

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury (Ar) Urzędu Miasta J.-Z., pok. 302, III piętro, bud. B, tel. 32 47-85-277.

Opłaty

  I. Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych:

Opłata pobierana jest w zależności od ilości stron składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia

  II. Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych:

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

  I. Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych:

Niezwłocznie z uwzględnieniem terminów określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

  II. Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych:

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

  I. Dla zamówień realizowanych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych:

Zgodnie z Działem VI –  ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907, 984 i 1048)

  II. Dla zamówień realizowanych poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych:

Brak

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Barbara Mirecka
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba