Ustanawianie trwałego zarządu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-85-112
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-01-2011 
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr M-04  Strona: 1 / 1 

Ustanawianie trwałego zarządu

Podstawa prawna
Art. 44, 49a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 roku 
Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty
1. Wniosek jednostki organizacyjnej Miasta nie posiadającej osobowości prawnej o oddanie nieruchomości w trwały zarząd.
2.  Mapa zasadnicza z nakładką ewidencyjną.

Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pokój A 020
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Mienia – Referat Ewidencji i Gospodarowania Mieniem budynek B, piętro IV, pok. nr  409, 411, tel. 032 47-85-160, 032 47-85-244, kierownik referatu – tel. 032 47-85-107.

Opłaty
Bez opłat. 

Termin i sposób załatwienia
Wydanie decyzji administracyjnej w terminie 3 miesięcy. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi
W przypadku ubiegania się o udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu trwałego zarządu oraz w przypadku konieczności przeprowadzenia podziału geodezyjnego termin może ulec wydłużeniu.
Wydłużenie terminu załatwienia sprawy jest spowodowane koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości będącej przedmiotem oddania w trwały zarząd.