Utrata tablic rejestracyjnych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
09-09-2010 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km 11-08  Strona: 1 / 1 
Utrata tablic rejestracyjnych

Podstawa prawna
§ 12 ust. 2 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 
(Dz.U. z 2007 r. Nr186, poz. 1322 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku(wypełnia właściciel)
Załączniki w oryginale:
– zwrot tablicy (w przypadku utraty 1 sztuki tablicy)
– dowód rejestracyjny
– oświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych złożone pod odpowiedzialnością karną
– karta pojazdu – jeśli była wydana
Do wglądu
– dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych dodatkowo – wypis z właściwego rejestru
– dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC
Miejsce złożenia dokumentów
Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10, 11, 12, 13 i 14 tel. 032 4785100 wew. 365, 366, 367, 368 i 172
Opłaty
Opłata administracyjna
– za tablice:
a. zwyczajne:
– na samochód ( 2 sztuki ) – 80,00 zł.
– na przyczepę – 40,00 zł
– na motocykl – 40,00 zł.
– na motorower – 30,00 zł.
b. indywidualne :
– zamawiane po raz pierwszy – 1000,00 zł.
– za wtórnik – 80,00 lub 40,00 zł.
c. zabytkowe:
– samochodowe – 100,00 zł.
– motocyklowe – 50,00 zł.
– za blankiet dowodu rejestracyjnego – 54,00 zł.
– za pozwolenie czasowe – 18,50 zł
– za nalepkę kontrolną – 18,50 zł.
– za znaki legalizacyjne – 12,50 zł.
Opłata ewidencyjna
w wysokości wielokrotności 0,50 zł. za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego,  nalepki kontrolnej i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.
Termin i sposób załatwienia
Zmiana numeru rejestracyjnego – wydanie nowych tablic następuje od ręki, natomiast po nowy dowód rejestracyjny trzeba się zgłosić po upływie ok. 10 dni
Wykonanie tablicy z dotychczasowym numerem – ok. 7 dni 
Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu urzędu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.
Uwagi
1. W stosunku do pojazdu na ‚białych’ tablicach organ rejestrujący może na wniosek właściciela wydać zalegalizowane tablice rejestracyjne z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego po złożeniu dodatkowego oświadczenia.
2. Na okres konieczny do wykonania tablicy na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe.