Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
30-07-2014
 Wersja: 
4.9
 Karta informacyjna nr G-04  Strona: 1 / 1 
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami)

 

Wymagane dokumenty

·       Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (zał. nr 1 do karty) złożony przez inwestora lub projektanta oraz:

·      2 egzemplarze dokumentacji zawierającej propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zamieszczoną na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej (mapa do celów projektowych), wkreśloną linią ciągłą w kolorze czarnym.

·       współrzędne punktów charakterystycznych projektowanych sieci uzbrojenia terenu w obowiązującym układzie współrzędnych „2000” w formie wydruku oraz na nośniku elektronicznym lub wektorowe dane projektowe w formacie .dxf. Są to dane źródłowe do  wprowadzenia przebiegu projektowanych sieci do bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii
Referat Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
pok. B-312, tel. 32 4785283

Opłaty

·       Uzgodnienie nie podlega opłacie skarbowej

·       Za dokonanie uzgodnienia projektowanej sieci pobiera się opłatę określoną w tabeli nr 16 pkt. 6 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustaloną w Dokumencie Obliczenia Opłaty

   Pobranie opłaty następuje przed wyznaczonym terminem narady koordynacyjnej w kasie Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju na parterze budynku Urzędu Miasta lub na konto BS Jastrzębie–Zdrój nr 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002.

·   W przypadku, gdy z wniosku wynika żądanie wysłania uzgodnionej dokumentacji pocztą pod wskazany adres, należna jest opłata dodatkowa w wysokości uzależnionej od wagi przesyłki (10 zł za przesyłki o wadze do 1 kg).

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o uzgodnienie będzie przedmiotem narady koordynacyjnej w najbliższym terminie ustalonym w harmonogramie narad (dotychczasowy harmonogram posiedzeń ZUD) pod warunkiem złożenia prawidłowego wniosku najpóźniej 5 dni przed terminem narady. O terminie narady oraz o wysokości należnej opłaty, wynikającej z Dokumentu Obliczenia Opłaty, wnioskodawca zostanie zawiadomiony pocztą elektroniczną. Wnioskodawcy przysługuje prawo uczestniczenia w naradzie.

Zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy obowiązek uzgadniania usytuowania nie dotyczy przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej. Jednak na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarządzającego siecią uzbrojenia terenu lub prezydenta miasta, uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi  na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie przyłączy.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczy osoba upoważniona przez prezydenta miasta.

Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się protokole. Odpis protokołu wydaje się na żądanie zainteresowanego uczestnika.

 

·       Harmonogram narad koordynacyjnych w roku 2014

miesiąc

08

09

10

11

12

dzień

5 ; 19

2 ; 16

7 ; 21

4 ; 18

2 ; 16

 

Dodatkowe posiedzenia, ze względu na pilne potrzeby lub duży zakres uzgodnień, planowane są w terminach:  30.09, 30.12

Narady odbywają się o godz. 10.00  w budynku Urzędu Miasta

Wykaz jednostek branżowych zarządzających sieciami uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój zawiera zał. nr 2 do karty

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy