Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza  granicami RP (dotyczy państw UE) (kopia z 2011-03-17 13:51:40)
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-01-2012 
 Wersja: 
1.1 
 Karta informacyjna nr USC-19  Strona: 1 / 1 
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza  granicami RP (nie dotyczy państw UE)

Podstawa prawna    

Umowy międzynarodowe o obrocie cywilno-prawnym.

Ustawa z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29.09.1986r. Praw o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1264).

Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136 poz. 884, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty   
”Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego”

·         Oryginał wyroku rozwodowego (państwa nie należącego do UE) zapadłego po 01.07.2009r. wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

Dokument stwierdzający że wyrok jest prawomocny, chyba że prawomocność wynika z jego treści wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego. 

·         W przypadku wyroku zaocznego dokument stwierdzający, że wezwanie zostało pozwanemu należycie doręczone wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

Do wglądu

·         Dokument stwierdzający tożsamość

Miejsce złożenia dokumentów   
Urząd Stanu Cywilnego (USC) miejsca zawarcia małżeństwa, sporządzenia aktu małżeństwa

Opłaty   
Opłata skarbowa

·         za wpisanie rozwodu do aktu małżeństwa – 11,00 zł

·         opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem w Urzędzie Stanu Cywilnego lub przelewem na konto:  Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

      Nr  96 8470 0001 2001 0017 6125 0002 Termin i sposób załatwienia      Do 1 miesiąca wpisanie wyroku do aktu małżeństwa Tryb odwoławczy      Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji stronie. *opłata skarbowa: nie pobiera się

 Zatwierdził:
Kierownik: Kornelia Kwoka
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba