Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza  granicami RP (dotyczy państw UE)
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
19-01-2012 
 Wersja: 
1.1 
 Karta informacyjna nr USC-18  Strona: 1 / 1 
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza  granicami RP (dotyczy państw UE)

Podstawa prawna     
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz. U. UE.L. z 2003r. nr 338, poz.1)- rozporządzenia nie ratyfikowała Dania.

Ustawa z dnia 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1264).

Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136 poz. 884, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty   
”Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego”

·         Oryginał wyroku rozwodowego, który zapadł po 01.05.2004r. w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, które ratyfikowały rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej z dn. 27.11.2003r. nr 2201/2003 z klauzulą prawomocności (chyba że prawomocność wynika z treści wyroku) wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego).

·         Świadectwo określone w art. 39 dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich wydawane na podstawie Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 27.11.2003r. nr 2201/2003 wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego (świadectwo wydawane jest przez sąd, który orzekł rozwód).

Do wglądu

·         Dokument stwierdzający tożsamość

Miejsce złożenia dokumentów   
Urząd Stanu Cywilnego (USC) miejsca zawarcia małżeństwa, sporządzenia aktu małżeństwa

Opłaty   
Opłata skarbowa

·         za wpisanie rozwodu do aktu małżeństwa – 11,00 zł

·         opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem w Urzędzie Stanu Cywilnego lub przelewem na konto:  Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

      Nr  96 8470 0001 2001 0017 6125 0002 Termin i sposób załatwienia      Do 1 miesiąca wpisanie wyroku do aktu małżeństwa Tryb odwoławczy      Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji stronie. *opłata skarbowa: nie pobiera się

 Zatwierdził:
Kierownik: Kornelia Kwoka
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba