Uzyskanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla ośrodka szkolenia kierowców
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
11-03-2013 
 Wersja: 
1.0 
 Karta informacyjna nr Km-12-3  Strona: 1 / 1 
Uzyskanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla ośrodka szkolenia kierowców

Podstawa prawna

Art. 31 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 ze zm.). § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012r. poz. 1019)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań.

Załączniki

  • Dokument potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia OSK od co najmniej 5 lat w zakresie kategorii A, B, C i D.
  • Kserokopie dokument potwierdzających dysponowanie lokalem biurowym, salą wykładową, placem manewrowym
  • Kserokopie dowodów rejestracyjnych, którymi prowadzone będzie stosowanie w zakresie nauki jazdy
  • Kserokopie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego akredytacje kuratora oświaty

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 015, tel. 032 4785125

Opłata

za wydanie poświadczenia – 500 zł

Termin i sposób załatwienia

Starosta wydaje poświadczenie po sprawdzeniu spełniania dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania poświadczenia wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

W celu uzyskania poświadczenia należy spełnić następujące dodatkowe wymagania w zakresie:

1.     sali wykładowej, która powinna być wyposażona w:

a.     cyfrowe urządzenie zobrazowania wielkoformatowego oraz urządzenie komputerowe umożliwiające współpracę z tym urządzeniem,

b.    stanowiska komputerowe przeznaczone do prowadzenia szkolenia w sposób, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy – jeżeli takie szkolenie ma być prowadzone;

2.     lokalu biurowego, który powinien:

a.     posiadać osobne pomieszczenie wyłącznie do przyjmowania interesantów,

b.     zapewniać przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych,

c.     być wyposażony w telefon,

d.    być wyposażony w komputer z dostępem do Internetu;

3.     placu manewrowego, który powinien umożliwiać, przez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym co najmniej dla prawa jazdy kategorii A, B, C i D;

4.     prowadzenia szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy – dysponowanie odpowiednim specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym wspomagającym proces kształcenia, które powinno zapewnić co najmniej:

a.     przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce,

b.    przeprowadzenie zajęć w zakresie i w czasie wymaganym programem szkolenia,

c.     zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć,

d.    przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module tematycznym szkolenia oraz   zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik,

e.     możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę, o którym mowa w lit. d.