Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
22-05-2013
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr Ed – 02  Strona: 1 / 1 
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

Podstawa prawna

Art. 82 Ustawy o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991r. (tekst. jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

1.   oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,

2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania w przypadku liceum profilowanego – profili kształcenia ogólno zawodowego,

3. a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnie z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,

4.    wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

·        możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych

·        realizację innych zadań statutowych

·        w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu

·        bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami

5.    statut szkoły lub placówki,

6.    dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.

7.    zobowiązanie do przestrzegania wymagań, określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej
się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

 

Miejsce złożenia  dokumentów
Kancelaria Ogólna; pokój 020A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji
pokój 422A

tel.  32 47-85-251 fax. 32 47-85-140

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

30 dni od daty zgłoszenia

Tryb odwoławczy

Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Andrzej Pawłowski
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba