Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
28-02-2014
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr GK-01  Strona: 1 / 1 

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 

Podstawa prawna

Art. 9c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w (t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.), ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672).

Wymagane dokumenty

1.     Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – załącznik nr 1

2.     Załączniki:

  1. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  3. pełnomocnictwo- w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej tel. 324785397

Referat Gospodarki odpadami – pokój 510, bud. B

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna- budynek A, parter, pokój 020

Opłaty

a)   za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 50,00 zł.

b)   za zmianę wpisu – 25,00 zł

c)   od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (al. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego Numer Konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Termin załatwienia

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu wymaganych dokumentów.