Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
11-03-2013 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Km 12-1  Strona: 1 / 1 
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Podstawa prawna

Art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 ze zm.). § 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012r. poz. 1019)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Do wglądu

·         dokument tożsamości wnioskodawcy

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta, Kancelaria Urzędu pokój A 020, tel. 32 4785100

Opłata

za wpis – 500 zł

Miejsce odbioru dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 015, tel. 32 – 4785125

Termin i sposób załatwienia

Wydział dokonuje wpisu w ciągu 7 dni od daty złożenia podania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca:

·         który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP,

·         w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości

·         który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej

·         posiadający infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

§  salę wykładową

§  pomieszczenie biurowe

§  plac manewrowy

§  pojazd przeznaczony do nauki jazdy

Przez odpowiednie pomieszczenia rozumie się:

·         pomieszczenie biurowe

·         co najmniej jedną salę o powierzchni nie mniejszej niż 25m˛ wyposażoną w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby – oświetloną, ogrzewaną i przewietrzaną  – odizolowaną od innych pomieszczeń

·         toaletę zlokalizowaną w pobliżu sali

Przez odpowiedni plac manewrowy rozumie się:

  • plac o nawierzchni asfaltowej, betonowej albo kostkowej,  wyłączony z ruchu innych pojazdów niż przeznaczone do nauki jazdy, z trwale wyznaczonymi stanowiskami umożliwiającymi wykonanie każdego z zadań przewidzianych na egzaminie państwowym ( z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu o powierzchni).