Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, dokonanie zmian wpisu oraz wykreślenie z w/w rejestru
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
20-01-2012
 Wersja: 
1.1 
 Karta informacyjna nr Zd-06  Strona: 1 / 1 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, dokonanie zmian wpisu oraz wykreślenie z w/w rejestru

Podstawa prawna    
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z póź. zm.),  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych
i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 367 z póź. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.),

Uchwała Nr V.50.2011Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28.04.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

Wymagane dokumenty    
Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Do wniosku dołącza się:

1)     w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu,

2)     oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP,

3)     oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych,

4)     w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

5)     kopia dowodu dokonania opłaty (lub do wglądu oryginał),

6)     dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (do wglądu),

7)     w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),

Jednostka odpowiedzialna    
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 402, IV piętro, budynek B;
tel./fax 32 47-85-391

Opłaty    
Postępowanie podlega opłacie w wysokości 400 zł. Wpłat z tytułu opłaty można dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach  Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju. Numer konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002 z dopiskiem „z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych miasta Jastrzębie-Zdrój”

Termin i sposób załatwienia    
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

Tryb odwoławczy     
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi   
Przed dokonaniem wpisu do rejestru dokonuje się wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne
i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi, potwierdzone pozytywną opinią Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty. Gmina jest zwolniona z opłat za wpis do rejestru.

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Informacje o zmianach należy przedłożyć we wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych z zaznaczeniem wniosek o zmianę wpisu w rejestrze żłobków
i klubów dziecięcych lub wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Po otrzymaniu informacji, organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.