Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
11-03-2013 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Km-03-6  Strona: 1 / 1 
Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowej

Podstawa prawna

Art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r.,nr 30, poz. 151 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie prawa jazdy (drukowany dwustronnie)

Załączniki:

·         wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3, 5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby

·kserokopia dotychczasowego prawa jazdy,

·kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,

·kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

·kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

·dowód uiszczenia opłaty

 

Do wglądu:

·prawo jazdy  (unieważniane przy odbiorze nowego dokumentu)

·oryginał świadectwa kwalifikacji zawodowej lub szkolenia okresowego

·oryginał orzeczenia lekarskiego

·oryginał orzeczenia psychologicznego

·dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

 

Miejsce złożenia  i odbioru dokumentów

Urząd Miasta, pokój A 014, tel. 32 4785221; 32 4785218

Opłaty

·         Opłata za prawo jazdy – 100,00 zł

·         opłata ewidencyjna  – 0,50 zł.

Termin i sposób załatwienia

Po sprawdzeniu dokumentów Wydział wysyła dane do Warszawy do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w celu wykonania dokumentu.

Czas oczekiwania: ok. 2 tygodnie.

Informacja o tym czy prawo jazdy można już odebrać znajduje się na stronie internetowej: www.kierowca.pwpw.pl.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji odmownej.

Uwagi

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Piotr Kohut
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba