Wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
11-03-2013 
 Wersja: 
4.1
 Karta informacyjna nr Km 06  Strona: 1 / 1 
Wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Podstawa prawna

Art. 33, art. 36, art. 38. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r., nr 30, poz. 151 ze zm.); rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18.01.2013r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U z 2013 r., poz. 93)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców.

Załączniki:

  • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
  • kopia posiadanego prawa jazdy, potwierdzająca posiadanie uprawnień do kierowania przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie szkolenia podstawowego lub dodatkowego dla kandydatów na instruktorów / wykładowców,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • aktualna, wyraźna fotografia o wymiarach 3,5  x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy: osoba nosząca nakrycie zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka umieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość

Do wglądu:

  • dokument tożsamości
  • prawo jazdy
  • dokument potwierdzający wykształcenie

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami składa się w Urzędzie Miasta, pokój A 014, Tel: 32 – 4785125

Miejsce odbioru dokumentu

Urząd Miasta, pokój A 015, tel. 32 –  4785125

Opłaty

Opłata za wpis do ewidencji – 50 zł.

Termin i sposób załatwienia

Po sprawdzeniu dokumentów Wydział występuje do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej o wyznaczenie terminu egzaminu.

Informacja o pozytywnie zdanym egzaminie państwowym zostaje przesłana przez Przewodniczącego Komisji do Wydziału Komunikacji. Po wniesieniu obowiązującej opłaty, wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców jest dokonywany w terminie 7 dni w drodze decyzji administracyjnej. Wraz z decyzją wydawana jest legitymacja instruktora / zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Pobierz wniosek w formacie PDF.
Wniosek należy drukować dwustronnie.
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Piotr Kohut
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba