Wszczynanie postępowania w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
09-02-2012 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr PO-03-5  Strona: 1 / 1 

Wszczynanie postępowania w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U.Nr 293 poz.1731); ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z dnia 21.06.2006 Dz.U. Nr 121 poz 844 z póżn.zmianami.)

Wymagane dokumenty w oryginale

Złożenie deklaracji DT-1dot.podatku od środków  transportowych na wezwanie

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat

Referat Księgowości Podatkowej, pok. 203 tel. 032 47 85 178

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku braku złożenia deklaracji decyzja określająca zobowiązanie.

Uwagi

Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych, jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany obowiązane są:

§  składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

§  odpowiednia skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności.

Druk deklaracji DT-1 ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011  roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U Nr 293 poz.1731) dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Jastrzębie Zdrój a także w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60 Wydział Podatków i Opłat bud. B, piętro II, pok. 203.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Jerzy Bednarski
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba