Wtórnik karty pojazdu ( utraconej przed zarejestrowaniem pojazdu)
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
09-09-2011 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Km 11-12  Strona: 1 / 1 
Wtórnik karty pojazdu ( utraconej przed zarejestrowaniem pojazdu)
 Podstawa prawna
§ 7 ust. 4 i 5 rozporządzenia MI z dnia 20.10.2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. Nr 189, poz. 1858)

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o rejestrację pojazdu (wypełnia właściciel)
Załączniki w oryginale:
– oświadczenie o utracie karty pojazdu złożone przez właściciela pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
– pisemna informacja wskazująca producenta lub importera, który kartę wydał (jeżeli pojazd nie był zarejestrowany)
– zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu (jeżeli pojazd był już rejestrowany)
Pozostałe dokumenty jak przy rejestracji pojazdu.

Miejsce złożenia dokumentów
Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10,11,12,13,14 tel. 032 4785100 wew.365, 366, 367, 368, 172 

Opłaty
Jak przy rejestracji pojazdu, dodatkowo:
Opłata administracyjna
– za kartę pojazdu – 75,00zł
Opłata ewidencyjna
– za wydanie karty pojazdu – 0,50 zł

Termin i sposób załatwienia
Kartę wystawia się po uzyskaniu potwierdzenia od wystawcy karty.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji odmownej.