Wydanie decyzji administracyjnej o wymeldowaniu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-04-2011 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Ob-19  Strona: 1 / 1 
 Wydanie decyzji administracyjnej o wymeldowaniu 
Podstawa prawna
Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wszczęcie postępowania
Załączniki
– kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do danego lokalu (np. umowę najmu lub przydziału lokalu, aktualny wyciąg z ksiąg wieczystych (nie starszy niż 3 miesiące) w  przypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości
– kserokopie prawomocnych wyroków: rozwodowego, o eksmisji, o podziale majątku; ugody dotyczącej podziału majątku wspólnego (w tym prawa do lokalu lub budynku), bądź też inne dokumenty określające nową sytuację prawną danego lokalu lub budynku.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obywatelski, Referat Ewidencji Ludności, pokój nr 115 B i 103 B, tel. 032 47 85 243 
lub 032 47 85 231

Opłaty
Opłata skarbowa – 10 zł
Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu
Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój
Nr konta 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Termin i sposób załatwienia
Zależy od okoliczności sprawy

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w terminie 14 od daty jej doręczenia.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Krzysztof Kucia
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba